Posts Tagged ‘data’

Pasientsikkerhet

tirsdag, februar 2nd, 2010

Pasientsikkerhet er kommet i fokus etter flere saker i mediene – dødsfall , svikt i innkallingsrutiner.

I Danmark er det nylig gjort avtale mellom TrygFonden og Dansk Selskab for Patientsikkerhed om et 4-årig prosjekt for å bedre  pasientsikkerheten i helsevesenet. Dødeligheten skal reduseres med 15% og patientskader med 30%.

To viktige elementer inngår: Pasienter og pårørende skal i større grad involveres, og utvalgte sykehus får sjansen til å bygge seg opp som eksempel for andre.

Sitat: ”Erfaringer fra de mest patientsikre hospitaler i udlandet viser, at det er muligt nærmest at eliminere fx flere typer af sygehusinfektioner.
Næsten hver tiende patient har en infektion, som de har pådraget sig under indlæggelse. Hver tredje har et tryksår. Seks procent oplever at få forkert medicin. Alt i alt er det ca. hver femte patient, der oplever fejl, når de er indlagt på sygehuset.”

Andre eksempler: The Joint Commission i USA har pasientsikkerhet som et sentralt tema. De sertifiserer sykehus, tar i mot og håndterer klager.

I Scotland finnes en egen enhet Scottish Patient Safety Alliance under NHS som driver aktivt arbeid med pasientsikkerhet.

Det er mange andre eksempler – saken har høy prioritet i mange land. WHO har også en enhet som jobber med dette: WHO Patient Safety

I Norge er vi ikke kommet langt. En enhet er opprettet, men ser ikke ut til å ha noe særlig futt i seg.

Arbeid med pasientsikkerhet krever dataunderlag: Helsetilsynet mottar meldinger om hendelser – ca. 2000 i året (meldeplikten oppfylles i svært ulik grad?), i Danmark mottar tilsynet 30.000 meldinger fra mange hold! Data finnes også hos Norsk Pasientskadeerstatning som har oversikt over ca. 30.000 behandlede saker i forhold til feilbehandling.

Temaet pasientsikkerhet er vel 10 år gammelt i internasjonal sammenheng og mange land er godt i gang med arbeidet sitt – Norge er ingen ledende nasjon på dette området!

Hvem tar et initiativ her – trenger vi en Norsk Pasientsikkerhetsforening i Norge?

Se her – melding om at norsk prosjekt starter i 2011: Nasjonalt løft for pasientsikkerhet