Lover/forskrifter

(Her kommer linker så du kan slå opp direkte)

Lov om pasientrettigheter av 2. juli 1999 nr 63 (pasientrettighetsloven)

Helsepersonelloven

Spesialisthelsetjenesteloven

Kommunehelsetjenesteloven

Lov om psykisk helsevern

http://odinsok.dep.no/url/index.php?query=&Submit=s%F8k&metadata_tittel=NOU%201998:%2018%20()&metadata_type=02&test

http://www.helsedirektoratet.no/loverogregler/lover

Abortloven (fulltekst)

Alkoholloven (fulltekst)

Alternativ behandling av sykdom (fulltekst)

Biobankloven fulltekst fra lovdata

Bioteknologiloven (fulltekst)

Genteknologiloven (fulltekst)

Helse- og sosialberedskapsloven (fulltekst)

Helsepersonelloven (Lovdata)

Helseregisterloven (fulltekst)

Introduksjonsloven (fulltekst)

Kommunehelsetjenesteloven (fulltekst)

Medisinsk utstyr – loven (fulltekst)

Pasientrettighetsloven (fulltekst)

Pasientskadeloven (fulltekst)

Psykisk helsevernloven (fulltekst)

Smittevernloven

Sosialtjenesteloven (fulltekst)

Spesialisthelsetjenesteloven (fulltekst)

Sprøyteromsloven (fulltekst)

Steriliseringsloven (fulltekst)

Strålevernloven (fulltekst)

Tannhelsetjenesteloven

Tobakksskadeloven (fulltekst)

Transplantasjonsloven (fulltekst)

Helselover og meldinger

Mangfold gjennom inkludering og deltakelse - St.meld.49 (2003-2004).
Rett kurs mot riktig legemiddelbruk - St.meld.18 (2004-2005).
Mestring, muligheter og mening - St.meld.25 (2005-2006) .
Arbeid, velferd og inkludering
St.meld.9 (2006-2007).
Tilgjengelighet, kompetanse og sosial utjevning
St.meld.35 (2006-2007).
Inntektssystem for spesialist-
helsetjenesten
- St.meld.nr. 5 (2003-2004).
Spesialisthelsetjenesteloven
- Ot. prp. 10 (1998-99).
Spesialisthelsetjenesteloven
- Lovdata.
Pasientrettighetsloven
- Ot. prp. 12 (1998-99).
Pasientrettighetsloven
- Lovdata.
Helsepersonelloven
- Ot. prp. 13 (1998-99).
Helsepersonelloven
- Lovdata.
Helseforetaksloven
- Ot. prp. 66 (2000-2001).
Verdimeldingen
- St.meld. nr. 26 (1999-20).
Rehabiliteringsmeldingen
- St meld nr. 21 (1998-99).
Folkehelsemeldingen
- St.meld. nr. 16 (2002-2003).
Brukerstyrt personlig assistanse
- Ot.prp. nr. 8 (1999-2000).
Handlingsplan for funksjonshemmede
- St meld nr 8 (1998-99).
Nedbygging av funksjonshemmendes barrierer
- St. meld. nr. 40 (2002-2003).
Åpenhet og helhet – Psykiske lidelser.
- St meld nr 25 (1996-97).
Folketrygdloven – stønad ved helsetj.
- Lovdata.
NOU 2005: 03
- Fra stykkevis til helt.
NOU 1997: 02
- Pasienten først.
NOU 1998: 18
- Det er bruk for alle.
NOU 2001: 22
- Fra bruker til borger.
NOU 1999: 13
- Kvinners helse i Norge.
NOU 1998: 09
- Nasjonal kreftplan.
NOU 1997: 18
- Prioritering på ny.
NOU 1998: 21
- Alternativ medisin.
NOU 2000: 02
- Behandlingsreiser til utlandet.
NOU 2000: 27
- Et inkluderende arbeidsliv.
NOU 2001: 04
- Helseopplysninger i arbeidslivet.
NOU 2000: 23
- Forsikringsselskapers innhenting, bruk og lagring av helseopplysninger.
Mer helse for hver BIT – Handlingsplan 1997 – 2000.