Et demokratisk helsevesen

Helseforetakene er statlige, de er under Stortingets kontroll.  Stortinget utøver sin virksomhet via lover, forskrifter, budsjetter. Stortinget har direktorater, tilsyn for å iverksette og følge med på det som skjer i helsevesenet, helseministeren er “styreformann” i helseforetakene og kan gripe inn i særlig viktige saker. Helseforetakenes administrasjon skal stå for driften av helseforetakene. Helseforetakene ligner på aksjeselskap med et styre som skal se til at foretakets formål oppfylles.

Dette høres jo enkelt ut – i prinsippet – bare sett i gang – driv helseforetak.

Så gjør man det kunstgrep at styrene i helseforetakene fylles med politikere fra fylker og kommuner. Administrasjonen i helseforetakene får nå politiske meldinger både ovenfra og nedenfra. Samtidig  begynner praktiske tiltak fra helseforetakenes administrasjon å komme på plass, og politikerne i systemet på alle nivåer kommer i vanskeligheter. Lokalbefolkningen liker ikke det som skjer. Spesielt har nedlegging av lokalsykehus, endringer i fødetilbud skapt debatt.

Det er nå grunnleggende usikkerhet i systemet:

  • Organiseringen er ikke gjennomtenkt, aktørene har ikke funnet sin rolle, det jobbes ad-hoc, klare uttalelser er det ingen som tør komme med lenger.
  • Det er ikke hensiktsmessig å bemanne styrene med lokalpolitikere – de er ofte uenige med sentralpolitikerne, et styremedlems oppgave er å hjelpe til å oppfylle foretakets formål, man kan komme på kant med sitt eget partiprogram, partiets velgere blir forvirret
  • Ingen vet lenger hva som menes med et lokalsykehus – eller tør si det
  • Det er flere utviklings- og planprosesser på gang: samordning, helseplan, utvikling innen IT, men prosessene er ute av styring
  • Politikerne blander sine fremtidige valgresultater inn i det hele
  • Folkegrunnen er ikke fornøyd – det demonstreres stadig, den lokale forankring er ikke god nok, det trengs andre kriterier enn partienes programmer kan gi
  • Den daglige drift lider – forutsetningene og fastheten mangler
  • Når helsepolitikk og helseforetaksdrift legges til de samme personer kan det lett oppstå forvirring om hvilken hatt de har på.

Det må være grunn til å stille spørsmål ved den totale forvirring politikerne har skapt: Mennesker som kommer inn på partiprogrammer er ikke egnet til å sitte i foretaksstyrene – man snakker om andre ting der. Pasientstyringen er en tom frase – ren symbolpolitikk. Lokalbefolkningens interesser i distriktene er satt til side, tryggheten reduseres.

Folkestyret via partiene er trukket for langt – det er nå for mye parti-politikk på alle nivåer i helsevesenet – og pasientenes innflytelse mangler fundamentalt. Det et ikke bare de beslutninger som går via politiske partier som er folkestyre. Politikerne må begrense seg, styrene må bemannes ut fra kriterier relatert til foretakets formål, og representanter for de som skal bruke sykehusene må inn: vi må få pasientråd med makt.

Vi snakker om et annet folkestyrebegrep enn vi er vant med – et utvidet begrep der politikere fastlegger politikken og andre er med på å danne og drive helseforetakene på en tilfredstillende måte.

Leave a Reply