Pasientansvarlig lege

To kjendiser har uttalt seg om en strøm av leger som farer forbi under behandlingen på sykehusene. Kjendiseri og mediesurr om pasientansvarlig lege har deretter preget noen medier. Ministeren har sympati for tankene  om at det skal finnes en pasientansvarlig lege. Det er tusenvis av andre som har fått oppleve dette, men noen har jamen oppnådd å få oppgitt en slik person.

Sitat fra Ullevål Universitetsykehus nettsted:

“Pasientansvarlig lege

Alle pasienter, både innlagte og polikliniske, skal få en pasientansvarlig lege for aktuelle sykdomsepisoder. Denne legen har ikke det daglige behandlingsansvar, men oppgaven som pasientansvarlig lege skal være rådgivende og koordinerende – det er en ordning hvor pasienter og leger kan henvende seg ved behov for bedre pasientkontinuitet. Å ha en pasientansvarlig lege er en lovpålagt pasientrettighet. Det skal også være en journalansvarlig lege. De fleste pasienter har rett til å få utskrift av journal når de ber om det. (publisert 2004/2006)”

På Ullevål fører man inn et navn i journalen – journalansvaret – man tar ansvar. Pasientansvarlig er det ofte verre med. Skal man få dette til å fungere i praksis må pasienten være påståelig og kjenne sine rettigheter – det er ikke alltid lett, men det finnes altså eksempler på at en form for kontinuitet er etablert.

Se Lovdata – Forskrift om pasientansvarlig lege m. m., Lov om spesialisthelsetjenesten

Dette er en god regel – den burde leve i beste velgående. Men man har altså latt en lovregel falle sammen og nesten forsvinne – dette er jo formelt sett brudd på loven – igjen.

Til overmål kommer det fram at Helsedirektøren mener at regelen fungerer så dårlig at man har tanker om å droppe den. Er Helsedirektøren kommet i Regjering eller på Stortinget også nå? Hans jobb må jo være å se til at vedtatte lover og forskrifter praktiseres – helst fullt ut. Hvis Helsedirektøren ikke skjønner at pasienten trenger en slik funksjon kan det synes som hans nærhet til det virkelige liv er tvilsomt.

Dette er skammelig – kjendisene har helt rett, Helsediretøren tøver, ministeren er som vanlig livredd for mediene, alminnelige folk blir ikke hørt på.

Alle er enige om at denne ordningen må friskes opp. Sykehusene burde faktisk få pålegg om å friske opp igjen ordningen farlig fort for først å få slutt på lovbruddene, dernest å få koordinering av pasientforløp inn i en ny og bedre verden.

En annen sak er at hele problematikken bør sees i sammenheng: Det er ikke lett å få dette til å fungere på et moderne sykehus med omorganisering, administrative oppgaver, personell med deltid og vakter og flere jobber, permisjoner, nye folk etc. Vi har også en samhandlingsreform på gang som vil kreve nye grep.

Dette har også med kvalitetsystemer og internkontroll på sykehusene å gjøre: pasientene opplever dårlig kvalitet, internkontrollen fanger ikke opp lovbrudd, og dette får ingen konsekvenser. Det finnes ikke meldingsystemer som fanger opp dette, og pasientene blir generelt ikke hørt på.

Pasienten sitter i saksa og blir misfornøyd og kanskje fortvilet.

Når det i tillegg skapes en situasjon der man ikke vet hvem skal ordne opp i dette så har vi jo egentlig en flau situasjon.  Er det byråkrater, helseforetakene eller politikere som bør ta fatt i dette? Det kom jo også fram vektige kommentarer til forskriften i sin tid. Det er mange komplekse pasientforløp, så dette går ikke av seg selv.

Ja, hva skjer nå da? Dette er jo slett ikke “bare bra”.

Leave a Reply