Samhandlingsreformen – skal det bli noe av den?

Sitat fra Helse- og Omsorgsdepartementets nettside:

Regjeringen etablerte i år en tilskuddsordning der kommuner kunne søke støtte til utbygging av lokalmedisinske sentre og samarbeid om helse- og omsorgstjenester.

Regjeringen har satt av totalt 73 millioner kroner til samhandlingsprosjekter landet rundt. 66,7 millioner kroner blir fordelt nå. Resten blir fordelt senere i år.

111 prosjekter fra nord til sør får nå støtte. Over 300 kommuner er involvert – også på tvers av fylkesgrenser.

Tilskuddsordningen har vakt stort engasjement, og det har kommet inn mange søknader.

– Dette viser med all tydelighet at interessen for samhandlingsreformen er stor, og at mange ser at den både er nødvendig og riktig, sier Strøm-Erichsen og Navarsete.
Samhandlingsreformen skal bidra til at helsevesenet kan møte den store og gledelige økningen i levetiden i Norge. Med en langt eldre befolkning vil helsevesenet vårt settes på helt nye prøver.

– Vi kan sikre et godt helsevesen for alle om vi skaper et helsevesen som forebygger sykdom, oppdager sykdom og dermed bidrar til at færre må legges inn på sykehus. Disse midlene er starten på denne satsingen. De skal forsterkes år for år og underbygges av juridiske og organisatoriske endringer for forbedringer av helsevesenet, sier helse- og omsorgsministeren og kommunal- og regionalministeren.

Strøm-Erichsen og Navarsete slår fast at samhandlingsreformen både er en tillitserklæring og en utfordring til kommune-Norge.

Det ble laget en melding som inneholder mange gode tanker. Mange mener at meldingen egentlig er en snikprivatisering av helsevesenet i Norge. Fastlegene spiller en sentral rolle i det som var tenkt som en ny ordning. Det snakkes nå om lokalmedisinske sentra, lokalsykehusstrukturen er under debatt, kommunenes rolle og del av finansieringen, prioriteringsdebatt er i gang. Det er kontrovers rundt meldingen, og det mangler mye konkretisering!

Så bevilger man kr. 73 mill til uspesifiserte tiltak – uten fast mandat – nærmest “utred et eller annet som dere tenker på”. Bergen kommune får kritikk for at de ikke har søkt om midler fra denne potten da de ikke har konkrete prosjekter å bruke dem på. Skal noen samle opp disse trådene – det kan komme mye positivt opp her – eller  skal man bare trø vannet og se hva som skjer?

Pasientenes ve og vel er høyst usikker idet som nå foregår: Hvorfor skal det ikke konkretiseres i form av nasjonale modeller som alle er med på? Er Helseforetakene og deres ledelse involvert? Hvem har styringen?

Samhandlingsreformen er jo vedtatt: Skal Stortinget gi den noe konkret innhold eller skal prosjektene som nå dras i gang levere innholdet? Dette er underlig.

Leave a Reply