Hva er hovedutfordringen i Helse-Norge i dag?

Vi har fått en melding om en samhandlingsreform lagt fram av den forrige regjering. Valget er over, men som vanlig går livet videre, og utfordringene som er beskrevet skal møtes – tiltak må til!

Frittt etter tidligere helse- og omsorgsminister Bjarne Håkon Hanssen er situasjonbeskrivelsen:

“Antall ansatte i helsesektoren er ca. 220.000, pengebruken til helse er blandt de høyeste i verden og utgjør nå ca. 25% av statsbudsjettet. Samtidig er våre helsetjenester ikke best – vi ligger på en 7. plass  i Europa.

Kommunene har ansvaret for primærhelsetjenestene, inklusive fastlegeordningen, og staten driver spesialist-tjenestene og sykehusene. Administrativt har vi 4 helse-regioner under staten.

Pasientenes rettigheter er regulert ved lover, og det finnes en klageordning gjennom pasientombud i hvert fylke. Det er også etablert en erstatningsordning for økonomiske tap som følge av behandling.

Det er i dag manglende koordinasjon innen dette systemet: mellom sykehus og primærhelsetjenesten er det manglende koordinasjon på alle områder.

Det er for liten kontakt mellom kommunene og sykehusene, mellom kommunene og innen kommunene samt innen sykehusene.

Politisk må det vurderes hvilke finansielle, juridiske og teknologiske midler som må til for å rette opp dette.

Pasientene taper på dette: de får ikke de tjenester de trenger, de må vente på behandling, pasientene sendes rundt i systemet, rehabiliteringstjenester mangler. Vi får en ond sirkel der pasientene blir sykere og krever mer behandling som koster mer.

Aldersutviklingen er slik at i 2040 er antallet mennesker over 80 år det dobbelte av det det er i dag. Gamle mennesker krever mer behandling.

Sykdomsbildet endres ved at kroniske sykdommer øker kraftig, mentale problemer øker, fedme og sukkersyke øker, kreft blir den hyppigste sykdommen.

Mange av disse sykdommene krever mer forebygging og rådgiving som vi er svake på i dag.

Samtidig er det erkjent at delt kunnskap er den beste kunnskap.”

Her er mye å  ta fatt i – hvor skal vi begynne? Må vi vente på politikerne eller er det mulig å få gjort noe selv?

Leave a Reply