Archive for desember, 2010

Folks engasjement i sykehussaken

torsdag, desember 16th, 2010

Det ropes og skrikes – det er uvanlig i Norge – vi er kjent for å være sindige – men sykehusdebatten engasjerer fordi det bærer galt avsted. Sykehusdebatt har vi egentlig hatt løpende i titalls av år – det blir alltid strid om dette. Denne gang er det egentlig tragisk å se en helseminister som blir skutt i senk hvor hun viser seg.

En lege i Oslo vil samle all behandling på ett sykehus – i Oslo. Det er mer rasjonelt. Det vurderes om all karkirurgi på Østlandet skal samles i Oslo. Byråkrater, administatorer og fagfolk styrer nå utviklingen. Det er åpenbart at ingen av disse gruppene tenker bredt nok. De tenker bare på seg selv. De bor i byer der problemet ikke eksisterer. Mange kan nå sykehuset sitt på minutter. Faglig, byråkratisk og geografisk egoisme skriker mot oss! De som styrer sitter sentralt og vil ha alt innen gangavstand – det er best for dem.

Det mange hensyn å ta i helseverden. At legen er effektiv, rutinert og har godt utstyr er bra for pasienten. Særlig viktig er dette ved store, kompliserte tiltak.

Men pasientene overalt i distriktene i Norge føler seg nå overkjørt. Å legge ned sykehus vidt og bredt er klart distriktsfiendlig. Vi kan ikke fortelle folk som bor i distriktene at de skal reise 3-4 timer for å nå sitt sykehus.

Norge er et tynt befolket land, og det må vi ta konsekvensen av. Man kan ikke kaldt ta kalkulatoren fram og regne ut hvor stort befolkningsgrunnlag hvert sykehus skal ha, i noen fylker bor det bare 100.000, men de kan ikke kastes ut i mørket for det.

Basis akuttfunksjoner og fødsler må kunne gjennomføres nær der folk bor, en nasjonal målsetting på en time for å nå dit kan være en start.

Situasjonen er nå kaotisk, regjeringen har satt i gang prosjekter som – uten å være spåmann – det vil bli vanskelig å få på plass. Når det nå åpnes for at helseforetaksmodellen skal bort blir kaoset komplett. Pasienter og de som jobber på sykehusene går harde tider i møte.

Nå bør regjeringen stoppe hysteriet ved å fryse situasjonen, fokusere på en Nasjonal Helseplan, og ta det derfra.

e-telefon i helsevesenet

onsdag, desember 15th, 2010

Personlige tjenester seiler opp – dette blir det gøy å være med på.

Telefoner, lesebrett, Mac/PC blir de nye helsepartnerne våre. Pasienten blir kongen i det nye helsevesenet med all informasjon, målinger, kommunikasjon på finger tuppene sine. Sensorer, måleapparater kobles opp, man logger seg på portaler og databaser osv.

Ta det litt rolig nå: Noen ganger er pasienten dårlig, så dårlig at hun ikke greier noe selv? Da kan andre bli autorisert til å hjelpe: familie, nabo, arbeidskamerater.

Du skal kunne legge inn informasjon selv, dele med andre, kanskje med mennesker med samme sykdom som du, i et slags sosialt nettverk av samme type som Facebook. Og analyseverktøy, statistikker, info om behandling medisiner.

Helsereformen med sin koordinering vil også ha nytte av dette – fastlege, kommune, apotek, sykehus, spesialister… de kan alle bli med. Du vil kunne laste ned applikasjoner osv….

Mulighetene er tydelige – dette blir spennende.

Ta det litt rolig nå – her må vi ta et skritt av gangen – konkretisering av agendaer, arenaer, prosjekter, penger… blir igjen viktig.

“Fra ord til handling”

onsdag, desember 15th, 2010

Det er åpenbart at Regjeringen i helsespørsmål driver med dobbeltsnakk og slett ikke er til å forstå seg på. Det de gjør er det de gjør, og det de skriver er det de skriver. Så! Heng med den som kan. Det er åpenbart at de håper sykehusstriden skal koke vekk i kålen bare aktiviteten på andre områder er stor nok. Det kan jo ende bra likevel.

Nå skal samhandlingsreformen fylles med liv, og Ragnhild Mathisen er satt på den jobben. Starten blir 1.1.2012.

To lovforslag er ute: Kommunale helse og omsorgstjenester, Folkehelselov.

eHelse er også sentral. Ny nasjonal helse og omsorgsplan er også på beddingen. Man har også en pott på 580 mill. til utvikling av ulike samhandlingstiltak. En e-helsegruppe er også på plass. Det rekrutteres folk i store mengder. En e-helseportal kan være oppe før sommeren. Dette innebærer deling av informasjon på tvers både her og der, noe vel ikke er helt på plass enda, elektronisk ID for alle likeså.

Pasienten skal settes i sentrum, og det gleder vi oss til. Foreløpig er politikere og byråkrater over-ivrige etter å vise seg fram, og det skaper en viss engstelse. Hvor lenge blir disse folka sittende da? Vi må vel greie å komme over i mer solide prosesser i norsk helsevesen snart.

Pasientverktøy lages av pasienter – får vi være med? Aktivisering av pasientressursene kan gi svære effekter i helsevesenet – her må man tenke ko-produksjonsprinsipper.

Nå må agendaer, arenaer, deltakere klargjøres – vi liker alle disse tankene og vil gjerne være med.

Nasjonal helseplan

fredag, desember 10th, 2010

Vi har ingen.

Egon Olsen i Olsenbanden hadde en plan, men det var ikke alltid det hjalp.

I Norge har vi nå et helsesystem uten en plan. Den skal komme i 2011. Om det vil hjelpe får vi se.

Regjeringen, helseministeren, byråkratiet, helseforetakene kjører nå løpet i forhold til sine budsjetter og andre styrende dokumenter. Hva de sa i valgkampen er borte. Penger skal spares. Helseforetakene er på skinner. Alt er nå foretaksmodeller og politikk.  Konsekvensene av politikken er nå i ferd med å materialisere seg: realitetene kommer på bordet.

Det merkelige er at det dreier seg ikke om å spare penger, som samfunn har vi det, det dreier seg om å spare penger på et isolert budsjett i et helseforetak.

Brukerne fra lokalmiljøene var i Oslo forrige uke og demonstrerte. Det er kraftige innvendinger som kommer fram om prosessene som foregår. Det ligger an til ny politikk, kanskje også nye politikere.

Det blir lang vei til nærmeste sykehus i framtiden, men du får et lokalmedisinsk senter som trøst. Byboerne har vanskelig for å engasjere seg, unntatt byer som ligger nær hverandre (f. eks. Molde/Kristiansund, Østfoldbyene) –  de har sine lokalsykehus. Dette går først og fremst ut over distriktene.

Det er uverdig at Norge ikke har ordentlige prosesser rundt sitt helsevesen. Pasienter/brukere er ikke spurt om hva de vil ha – prosessene foregår over hodene deres.

Har noen sett på kart med avstander, tider, risiko, befolkningstetthet og skissert hva som er fornuftig?

Hva med å introdusere behovsanalyser (obs. de dype behov), pasientilfredshetsundersøkelser? En ny dimensjon kanskje, men det er tydeligvis nødvendig å supplere i forhold til foretaksmodeller og politikk.

Norge sammenlignet med andre land

fredag, desember 10th, 2010

Hvor står vi?

Nasjonalt kunnskapssenter for helsetjenesten har publisert resultatene av en internasjonal helseundersøkelse utført av the Commonwealth Fund, en amerikansk uavhengig institusjon.

Se artikkel:  http://www.kunnskapssenteret.no/Nyheter/10710.cms

Gjennomsnittlig på det meste
Hovedbildet er at det er svært få områder der Norge gjør det spesielt bra i denne undersøkelsen. På de fleste områdene skårer Norge middels, og på en del områder er Norges resultater dårligere enn gjennomsnittet.

Sitat:   ”Norge skårer dårligere enn gjennomsnittet på disse tre områdene:

  • Vurderinger av de intervjuedes faste lege, og det gjelder både kommunikasjon, medbestemmelse og om den faste legen tar seg nok tid i konsultasjonene.
  • Omfanget av brukeropplevde medisinske feil.
  • Vurderinger av sykehusene ved utskrivning, og det gjelder både informasjon om medisiner, avtale om oppfølging hos en lege eller annet helsepersonell, skriftlig informasjon om hva man skulle gjøre når man kom hjem og hvilke symptomer man skulle være oppmerksom på.”

Det er en god begynnelse at vi deltar i slike undersøkelser – dette er andre gang – og resultatmålinger i helsevesenet bør snarest bli normen.

Vi trenger oppfølging av både av fastlegenes kvalitet og sykehusenes kvalitet gjennom systematiske målinger. Både fastlegene og sykehusene bør ha jevnlige målinger i egen regi. Resultatene av disse bør publiseres.

Det bør også gjøres  egne målinger gjennomført av uavhengige institusjoner i form av revisjoner – gjerne i forbindelse med kvalitetssystemer.

Vi har en rekke forbedringsområder, og vi bør slutte å fortelle eventyret om at vi har verdens beste helsesystem. Det er ikke sant – vi ligger på gjennomsnittet totalt sett.

Store enheter og andre faktorer

torsdag, desember 9th, 2010

Det pågår skjulte debatter i Helse Norge – transparensen er dårlig. Helsebyråkratene, administrasjonen av helseforetakene, politikerne holder alle på med sitt, og mye av det er forskjellig. Dette er ikke åpne debatter – vi får bare innsyn når vedtakene kommer – i hodet på oss. Regjeringen er åpenbart uenig med seg selv, de sier noe og så tør de ikke gjøre det.

Vi er på verdenstoppen i å bruke penger på helse, likevel er vi nede på lista – nr. 10 – når det gjelder total kvalitet. Det er betydelig uro i mange distrikter når man endrer lokale tilbud – les legger ned – uten å si hva som skal erstatte det som var.

Nå kommer Nasjonalt kunnskapssenter for helsetjenesten og Kreftregisteret med rapporter som påstås å vise at store sykehus gir bedre ovelevelse for pasientene. Aftenposten bruker dette ukvalifisert til å hevde at store enheter er løsningen på tilnærmet alt. Helsedirektøren henger seg på og uttaler friskt at helsetjenesten må få endre organisering. Det skal sentraliseres, men samtidig skal funksjoner flyttes ut i distriktene.

Prinsippielt og isolert sett er kanskje dette riktig. Men hva med å skape en indre sammenheng i det som foregår? Hvem driver utviklingen her nå, og hvilke arenaer har vi? Spiller det ingen rolle at Regjeringen holder på med en nasjonal helseplan?

Regjeringens nasjonale helseplan skal være klar om et halvt år, og de ber om innspill så de kan lage noe fornuftig og ta hensyn til folkemeningen. Regjeringen er imidlertid blitt så skvetten i helsespørsmål at det er litt komisk, så hvorfor skal vi blogge med Regjeringen – de tør jo ikke stå for noe.

Det er sikkert bra med store enheter. Men ved mange alvorlige sykdommer blir man grunnleggende redd, og det er viktig å ha sine nærmeste rundt seg både før og etter behandling. Det er undersøkelser som viser noe om dette også, pasienter kan bli deprimerte, de vil hjem, de vil ha lokal trygghet. Man skal strekke seg langt for å få dette til. Det er flere hensyn å ta i behandling av pasienter enn faglig sentralisering. Sammenraskede rapporter på enkeltemner skaper mer uklarhet.

Det finnes også andre løsninger enn sentralisering. For noen typer behandling kan man ha ambulerende team som jobber på sykehus flere steder i landet. Leger er heller ikke ukjent med å flytte seg til andre land – litt internasjonalt samarbeid kan også være en mulighet. Med god planlegging kan man få det til hvis man vil.

Vi må snarest gjøre debatten og arenaene synlige.

Redelighet og prosesser

mandag, desember 6th, 2010

Det var demonstrasjon i Oslo i dag om sykehus med tilreisende fra hele landet. Kraftige appeller om å beholde akuttfunksjonen og fødetilbudet, underskrifter ble levert til ministeren. Folkemeningen er klinkende klar på tvers av partiene – vi vil beholde lokalsykehusene våre. Helseministeren mener dette er “deres måte å uttrykke seg på”. “Deres”? Er det blitt “oss” og “dem” nå?

Ledelsen i helseforetakene legger ikke ned sykehus, men de gjør nå endringer som driver det hele i sterkt redusert retning. Skritt for skritt blir det slik ledelsen i helseforetakene vil. Ingen nedleggelser, bare endringer. Vedtak gjøres, sentralisering er løsningen på alt.

Og politikerne i regjeringen: Regjeringen lover at ingen lokalsykehus skal legges ned – men folk må finne seg i endringer. Det skal også brukes mer penger.

Samtidig arbeides det med nasjonal helseplan, det bes om uttalelser på nettet, meninger: og bakom synger skogene – dette er kun et spill for galleriet. Nedleggingsprosessene går sin gang, og folkemeningen er satt til side.

Politikere som oppfører seg slik er ikke verdige repesentanter for oss: De må skiftes ut ved første anleding. Dette er uredelig.

Opposisjonen er lagt død, og ikke en lyd kommer derfra.

Politikk er mer en helse, men det som nå skjer avdekker holdninger som er utålelige: Våre representanter gjør ikke jobben sin, de har fått egne agendaer. De må skiftes ut.

Som en del av nasjonal helseplan må det klargjøres hvilken sykehusstruktur vi skal ha, hvor mange, hvor de skal ligge, hvilke funksjoner de skal ha. Legeforeningen har bedt om dette for lenge siden. Hvor ligger vanskeligheten i dette?

De politiske prosessene i forbindelse med å utvikle helsevesenet er ikke tilfredstillende: debatten er ikke bred nok, heller ikke åpen nok. Helsevesenmodellen er ikke tilfredstillende, styringsprosessene for helseforetakene er ikke tilfredstillende.

Norge har ikke verdens beste helsevesen – vi ligger på 10. plass i Europa (The Euro Health Consumer Index), men vi bruker mest penger av alle.

Dette dreier seg også om å bygge ned kvaliteten ved å bo og arbeide i landdistriktene/de tynnest befolkede delene av landet vårt – det er distriktsfiendlig.

Det er også et signal at statsråden ikke fikk snakke ut, men måtte tåle kraftig piping under sitt innlegg.

Folkehelsa og å løse ut ressurser som er der.

onsdag, desember 1st, 2010

Helsearbeid er dag i alt vesentlig profesjonalisert. Helseforetakene er blitt bedrifter med ansatte, budsjetter, administrasjon. De skal levere produkter til konsumenter som har valgmuligheter. Dette tar bort en menneskelig dimensjon, du er en kunde og blir forretningsmessig behandlet. Det går mot store sentraliserte systemer der faglig tyngde, effektivitet teller mest av alt.

Vi ser imidlertid stadig at kostnadene øker, pasientene er passive og bare tar i mot, noen hevder at virkningen av behandling kan bli redusert, at tilbakefall forekommer oftere.

Dette kan ha med å gjøre at kontakten mellom behandlere og pasient, pasientens familie, nærmiljø, nabolag, arbeidsplass ikke er god nok. Forholdet er ikke aktivt nok. Avstandene fra stedet der du behandles og der du bor er blitt for stor, støtteapparatet har problemer med å følge med.

Pasienten og hennes/hans sosiale miljø er en uutnyttet ressurs som kan bidra vesentlig i mange sammenhenger. Dette burde helsevesenet utnytte.

Alle disse kan gjøre mye for en persons helse, både forebyggende og i arbeidet med å bli frisk etter sykdom. Dette trenger man å sette i system fra sykehus, fastlege, kommunehelsetjeneste gjennom aktivisering av personen i forhold til egen helse, bruk av familie, naboer, pasientvenner, forum, frivillige, konkrete henvendelser til personer.

I mer formell sammenheng brukes uttrykket ko-produksjon: behandler, pasient og tilhørende miljø aktiviseres i arbeidet og man får opp en ressurs som er der og som kan være til stor nytte. Noen ganger kan profesjonalisering gå for langt, og man bør koble inn de sosiale og menneskelige mulighetene som ligger der. Dette koster ikke noe heller.

Resultatet kan bli bedre behandlingsresultater, reduserte kostnader og minsket press på helsepersonellet.

Tenk deg: Når du skrives ut fra sykehus blir du fortalt at noen vil besøke deg hjemme for å sikre at du er OK, at du har mat og varme i boligen. Du blir også fortalt at den som kommer er en tidligere pasient, ingen ansatt, og at – når du er frisk – vil bli spurt om du kan gjøre det samme for en annen.