Archive for the ‘Myndighetsorganer’ Category

Lokalisering av sykehus: en komedie eller en skandale?

onsdag, juni 23rd, 2010

Aksjonistene for å beholde lokalsykehusene i landet har lagt ned godt arbeid med saken. De har oppnådd å bli sett på som seriøse, og fått saken inn i et spor der det finnes muligheter for løsning. Flere ministre har lovet aksjonistene at nedleggelse ikke skal skje – strukturen skal være uforandret i.t.v. Godt jobba!

Men så kommer Helse Førde med styrevedtak om å fjerne sykehusene i Lærdal og Nordfjordeid – det skal skje raskt, helst innen våren 2011. Dette kan bare karakteriseres som totalt absurd.

Det administrative opplegget for Helse Norge kommer nå i vanry. Hvor er autoritetene i dette systemet? Hvor er ledelsen i Helse Vest? Finnes Herlof Nilssen og hans folk i dette spillet?

Det som skjer nå påkaller latter overfor administrasjonen i Helse Vest, styret i Helse Førde, politikerne som overhodet ikke er koordinerte. Dette er totalt useriøst. Lignende prosesser finnes over hele landet.

Styrene er bemannet av politikere og ansatterepresentanter, og det må nå stilles spørsmål om dette er måten å bemanne styrer på. Hva med sunn fornuft, samfunnskompetanse, pasienterfaring etc.? Har politikerne egentlig kapasitet til alt de tar på seg?

Rent formelt har de sentrale politikerne satt helsetoget på skinner og får nå se konsekvensene av det de har gjort.

Samtidig kastes det nå ut forslag om hva som skal komme i stedet: lokale helsesenter, nye typer sykehus, samhandling, fødetilbud under revisjon…..Finnes det en nasjonal strategi for dette – eller er det styret i Helse Førde som jobber? Konsekvensutredninger – finnes de?

De som jobber i systemet må bli slitne: De vet ikke hvor de skal jobbe. Pasientene kan ikke ha tillit til dette. De vet ikke hvor de skal reise for behandling. Kommunene som rammes av nedleggelser må jo lure på skikkeligheten i arbeidet.

Helseministeren må ta grep – nå går det på halv åtte her.

Rapport fra Helsedirektoratet: Et trygt fødetilbud

onsdag, april 14th, 2010

Se link rapport: Et trygt fødetilbud – Forslag til kvalitetskrav for fødeinstitusjoner

Rapporten inneholder forslag til kvalitetskrav  for fødestuer, fødeavdelinger og kvinneklinikker og er et resultat av lengre tids arbeid i en bredt sammensatt komite.

“Gjennomgående i rapporten «Et trygt fødetilbud – forslag til kvalitetskrav for fødeinstitusjonene» er en forståelse av kvalitet som omfatter både krav til organisering, oppgave- og funksjonsfordeling, krav til kompetanse, system for oppfølging av kravene og krav til informasjon og kommunikasjon målt ved relevante kvalitetsindikatorer.”

Rapporten sendes nå ut på høring og den bør alle engasjere seg i!

Det vises i rapporten til Samhandlingsreformen som skal komme. Denne er jo som kjent i Stortinget for tiden. Det mange som lurer på hva som foregår med den der? Samhandlingsmønsteret bør vel legges først?

Både fødestuene, fødeavdelinger og kvinneklinikker skal ligge unde helseforetakene, sykehus skal også ha fødestuer. Helseforetakene har ansvaret for fødslene. Kommunene – og fastlegene? – skal følge opp kvinne og barn etter fødselen.

Fritt sykehusvalg gjelder som kjent ved planlagt behandling – fødsler er forsåvidt planlagte, men ikke slik at man vil kunne hevde at man kan velge å reise dit man vil ved en normal fødsel.

Det er politisk uro om disse spørsmål. Politikerne blir ikke ferdige med sitt, men byråkratikverna produserer for fullt. Det er ikke rart at folk blir urolige.

Rapporten fremstilles som et dokument som skal utvikle kvaliteten i forbindelse med fødsler.

Burde denne rapporten vært holdt tilbake litt – så andre ting kan falle på plass?

Helseforetakene eier sykehusene og bestemmer

tirsdag, april 6th, 2010

Politikerne sier noe og helseforetakene hører ikke etter?

Ingen (lokal)sykehus skal legges ned sier politikerne i Regjeringen. De har egentlig ikke noe de skal ha sagt – det er helseforetakene som (formelt) bestemmer. Helseforetakene har fått sine rammebetingelser av Stortinget, skal dette være anderledes må Stortinget vedta det.

Riksrevisjonen har påpekt kostnadsoverskridelser i milliardklassen over mange år – tiltak må gjennomføres.

Helseforetakene  legger nå ned lokalsykehus i stor stil. De som sitter i styrene i helseforetakene er jo også politikere – de legger ned, de kan reglene og har budsjettansvar. Partikollegaene i kommunene som rammes av nedleggelser nekter å godta det.

Dette kalles kaos. Er det virkelig slik vi skal ha det i Norge?

Dette er komplekst, og må behandles deretter. Det som skjer nå stiller politikere i gapestokken – de griser det til!

Dette rammer ikke deg sier du: vi har omtrent 75 sykehus i landet og ut fra befolkningens størrelse “er det nok” med 30. Så det nærmer seg deg også – blodbadet.

Har vi en styrt desinformasjonsprosess gående her?

Hvis noe strukturelt skal gjøres – og vi har en strukturendring på gang når så mange sykehus legges ned – så burde man gå litt ordentlig til verks. Hva med helsestrategi, større innslag av forebygging, litt vurdering av insitamentsystemene for sykehusene, behovsanalyse, dialog, vurdering av avstander, medisinsk forsvarlighet, pasientkvalitet, trygghet for redde pasienter som kanskje skal dø, ulykkesutsatte som må ha hjelp snart,  ….. Gode faglige vurderinger legger ofte grunnlaget når akseptable løsninger skal utformes.

Riksrevisjon og helseforetakenes økonomi

mandag, desember 21st, 2009

Økonomistyringen i helseforetakene er ikke tilfredsstillende og helseforetakene har overskredet statens økonomiske styringskrav hvert år i perioden 2002–2008. Akkumulert underskudd er på ca. 10 milliarder kroner!

“Det er uakseptabelt at de regionale helseforetakene over mange år ikke tilpasser seg de økonomiske rammene som Stortinget årlig vedtar å bruke til spesialisthelsetjenester”, sier ekspedisjonssjef Therese Johnsen i Riksrevisjonen.

Hvilke konsekvenser får dette for pasientene? Hvor ligger egentlig problemet?

Kommentarer?

onsdag, desember 2nd, 2009

Statlige organer, organisasjoner