Archive for the ‘Debatt’ Category

Et demokratisk helsevesen

mandag, februar 28th, 2011

Helseforetakene er statlige, de er under Stortingets kontroll.  Stortinget utøver sin virksomhet via lover, forskrifter, budsjetter. Stortinget har direktorater, tilsyn for å iverksette og følge med på det som skjer i helsevesenet, helseministeren er “styreformann” i helseforetakene og kan gripe inn i særlig viktige saker. Helseforetakenes administrasjon skal stå for driften av helseforetakene. Helseforetakene ligner på aksjeselskap med et styre som skal se til at foretakets formål oppfylles.

Dette høres jo enkelt ut – i prinsippet – bare sett i gang – driv helseforetak.

Så gjør man det kunstgrep at styrene i helseforetakene fylles med politikere fra fylker og kommuner. Administrasjonen i helseforetakene får nå politiske meldinger både ovenfra og nedenfra. Samtidig  begynner praktiske tiltak fra helseforetakenes administrasjon å komme på plass, og politikerne i systemet på alle nivåer kommer i vanskeligheter. Lokalbefolkningen liker ikke det som skjer. Spesielt har nedlegging av lokalsykehus, endringer i fødetilbud skapt debatt.

Det er nå grunnleggende usikkerhet i systemet:

 • Organiseringen er ikke gjennomtenkt, aktørene har ikke funnet sin rolle, det jobbes ad-hoc, klare uttalelser er det ingen som tør komme med lenger.
 • Det er ikke hensiktsmessig å bemanne styrene med lokalpolitikere – de er ofte uenige med sentralpolitikerne, et styremedlems oppgave er å hjelpe til å oppfylle foretakets formål, man kan komme på kant med sitt eget partiprogram, partiets velgere blir forvirret
 • Ingen vet lenger hva som menes med et lokalsykehus – eller tør si det
 • Det er flere utviklings- og planprosesser på gang: samordning, helseplan, utvikling innen IT, men prosessene er ute av styring
 • Politikerne blander sine fremtidige valgresultater inn i det hele
 • Folkegrunnen er ikke fornøyd – det demonstreres stadig, den lokale forankring er ikke god nok, det trengs andre kriterier enn partienes programmer kan gi
 • Den daglige drift lider – forutsetningene og fastheten mangler
 • Når helsepolitikk og helseforetaksdrift legges til de samme personer kan det lett oppstå forvirring om hvilken hatt de har på.

Det må være grunn til å stille spørsmål ved den totale forvirring politikerne har skapt: Mennesker som kommer inn på partiprogrammer er ikke egnet til å sitte i foretaksstyrene – man snakker om andre ting der. Pasientstyringen er en tom frase – ren symbolpolitikk. Lokalbefolkningens interesser i distriktene er satt til side, tryggheten reduseres.

Folkestyret via partiene er trukket for langt – det er nå for mye parti-politikk på alle nivåer i helsevesenet – og pasientenes innflytelse mangler fundamentalt. Det et ikke bare de beslutninger som går via politiske partier som er folkestyre. Politikerne må begrense seg, styrene må bemannes ut fra kriterier relatert til foretakets formål, og representanter for de som skal bruke sykehusene må inn: vi må få pasientråd med makt.

Vi snakker om et annet folkestyrebegrep enn vi er vant med – et utvidet begrep der politikere fastlegger politikken og andre er med på å danne og drive helseforetakene på en tilfredstillende måte.

Innholdet i et lokalsykehus

tirsdag, februar 1st, 2011

Legeforening har for lenge siden sagt at man må sette opp en liste over hva et lokalsykehus skal være.

Nå kommer Lærdal Sp på banen også – regjeringspartiet. Forslaget er:

Hele døgnet skal det finnes:

 • Forsterket fødestue med akuttberedskap
 • Medisinsk avdeling med akuttberedskap
 • Ortopediavdeling med akuttberedskap og rehabilitering
 • Overvåkingsavdeling
 • Anestesi, blodbank, røntgen, laboratorium
 • Polikliniske tjenester
 • Kjøkken, teknisk avdeling
 • Ambulansetjeneste

Lokalmedisinsk senter må komme i tillegg.

Dette ser ut som en grei liste – ministeren bør ta i mot forslaget og bruke det videre – hun må jo komme med noe hun også – i hvert fall til Nasjonal Helseplan til våren (2011).

Å føde i Norge

tirsdag, februar 1st, 2011

Statistikk viser at det fødes ca. 52.000 barn i Norge hvert år. Med pro rata regning betyr dette at det fødes ca. 6500 barn i Oslo hvert år, i Lærdal ca. 25 barn og med omliggende nærkommuner blir det ca. 100 i året,  osv. Dette kan regnes ut for hele landet. Selvsagt: der det er lite folk blir det få fødsler. I de fleste byene blir alle sendt til sykehus for å føde. Det oppleves som trygt.

Det rulles nå ut et nytt fødselsregime. Det er satt opp kriterier, det vurderes både sånn og sånn. Det omorganiseres nå for at “systemet” skal falle på plass. Dette er nå i gang.

Det ser ut som om dette er basert på fødsler alene – å føde er isolert fra annnen aktivitet – det organiseres i distriktene et fødetilbud som ikke henger sammen med sykehusene for det er tydeligvis en annen skål.

Vi kan ikke bygge et fødselstilbud uten at akuttberedskapen er med i vurderingen. Tryggheten blir nå kraftig redusert, og hvis noe skulle skje er det liten hjelp å få. Den ligger 3 timer unna på ett “fett” sykehus med stor faglig styrke – der.

Det oppstår nå store forskjeller i tilbudet – folk i distriktene må til fødeinstitusjon – byfolk kan reise på sykehuset. I distriktene er det ofte svært langt til sykehus – 2.5 til 3.5 timer i bil har vært nevnt.

Tenkingen rundt dette må endres. Sykehustilbud og fødetilbud må sees i sammenheng – fødeinstitusjoner er vel og bra, kvaliteten er god, men sykehusets plass i beredskapen må være med i regnestykket.

Helheten svekkes ytterligere ved at sykehus skal være store og få. Skjematenkingen råder: Fagmiljøene blir da sterke, men de finnes ikke alltid der folk er  – pasienten må transporteres lange veier for å komme til disse sterke miljøene. Det kan skje mye på veien dit – risikoen er å se på som høy. “Føde i veikanten” syndromet blir stadig nevnt – det går jo som regel bra, men ikke alltid. Vi kan ikke ha det slik at hendelser med lav frekvens kan oversees – vi er alle mennesker med de samme rettigheter. Norge er et land med spredt bosetting – det liker vi og det skal vi fortsette med. Sykehusstrukturen må avspeile det.

Lokalsykehusene plass er viktig, politikerne skygger banen, brukerne blir ikke hørt, byråkratiet durer på slik at budsjettet balanserer. Det synes nå som den egentlige oppgaven for sykehusets administrasjon er å få budsjettet til å gå i hop – punktum.

Dette er svakt – i verdens rikeste land.

Redelighet og prosesser

mandag, desember 6th, 2010

Det var demonstrasjon i Oslo i dag om sykehus med tilreisende fra hele landet. Kraftige appeller om å beholde akuttfunksjonen og fødetilbudet, underskrifter ble levert til ministeren. Folkemeningen er klinkende klar på tvers av partiene – vi vil beholde lokalsykehusene våre. Helseministeren mener dette er “deres måte å uttrykke seg på”. “Deres”? Er det blitt “oss” og “dem” nå?

Ledelsen i helseforetakene legger ikke ned sykehus, men de gjør nå endringer som driver det hele i sterkt redusert retning. Skritt for skritt blir det slik ledelsen i helseforetakene vil. Ingen nedleggelser, bare endringer. Vedtak gjøres, sentralisering er løsningen på alt.

Og politikerne i regjeringen: Regjeringen lover at ingen lokalsykehus skal legges ned – men folk må finne seg i endringer. Det skal også brukes mer penger.

Samtidig arbeides det med nasjonal helseplan, det bes om uttalelser på nettet, meninger: og bakom synger skogene – dette er kun et spill for galleriet. Nedleggingsprosessene går sin gang, og folkemeningen er satt til side.

Politikere som oppfører seg slik er ikke verdige repesentanter for oss: De må skiftes ut ved første anleding. Dette er uredelig.

Opposisjonen er lagt død, og ikke en lyd kommer derfra.

Politikk er mer en helse, men det som nå skjer avdekker holdninger som er utålelige: Våre representanter gjør ikke jobben sin, de har fått egne agendaer. De må skiftes ut.

Som en del av nasjonal helseplan må det klargjøres hvilken sykehusstruktur vi skal ha, hvor mange, hvor de skal ligge, hvilke funksjoner de skal ha. Legeforeningen har bedt om dette for lenge siden. Hvor ligger vanskeligheten i dette?

De politiske prosessene i forbindelse med å utvikle helsevesenet er ikke tilfredstillende: debatten er ikke bred nok, heller ikke åpen nok. Helsevesenmodellen er ikke tilfredstillende, styringsprosessene for helseforetakene er ikke tilfredstillende.

Norge har ikke verdens beste helsevesen – vi ligger på 10. plass i Europa (The Euro Health Consumer Index), men vi bruker mest penger av alle.

Dette dreier seg også om å bygge ned kvaliteten ved å bo og arbeide i landdistriktene/de tynnest befolkede delene av landet vårt – det er distriktsfiendlig.

Det er også et signal at statsråden ikke fikk snakke ut, men måtte tåle kraftig piping under sitt innlegg.

Melding av uønskede hendelser ved norske sykehus

torsdag, august 19th, 2010

Helsetilsynet jobber hardt – det er nok å henge fingrene i.

Fra 1.6.2010 skal helseforetakene melde alle alvorlige hendelser til Statens Helsetilsyn via e-post. Dette er en prøveordning som skal vare i to år.  Det legges også opp til en utrykningssgruppe som av noen er kalt en “Havarikommisjon”.

Her må litt repetisjon til. Allerede i 1993 fikk Norge et nasjonalt meldesystem via Meldesentralen. Denne tar i mot meldinger kalt §3-3 meldinger om hendelser som har ført til personskade eller muligens kan føre til personskade. Det meldes inn ca. 2000 hendelser hvert år.

Sammenholdt med IK krav skal dette dekke behovene for internkontroll og kvalitetsystemer.

For å få fram noen sammenhenger: I Danmark meldes det inn ca. 30.000 hendelser til meldesystemet hvert år. Definisjonen på hendelse er muligvis ikke den samme? Pasientskadeordningen melder at de i første halvår i år har fått inn 2277 nye skader, noe som tilsier ca. 4000 saker eller hendelser på ett år. Det hevdes også i pressen at det dør ca. 2000 pasienter unødvendig på norske sykehus hvert år. Nylig ble det publisert en rapport hvor det konstateres at kreftbehandlig i Norge utføres med et altfor høyt risikonivå. En doktorgrad ved UiS påpeker manglende pasient-sikkerhetskultur ved norske sykehus. Ved Bærum Sykehus har man en stor opprydningsaksjon gående.

Dette er ikke bra: Vi dør, vi skades på norske sykehus i stor grad, det er åpenbare mørketall her. Dette må det tas fatt i. Meldingssystemet fungerer helt åpenbart ikke.

Så oppretter man en havarikommisjon og etablerer meldinger i tillegg. Ja vel, men dette minner mer om tåkelegging enn om løsning.

Pasientsikkerheten er åpenbart altfor svak.

Det må også stilles spørsmål ved kvalitetsystemene ved norske sykehus. Det vises til IK- forskrifter, men disse er som regel systemforskrifter, og har lite innhold om de materielle kravene som skal overholdes. Sykehus er enormt komplekse og krever solid arbeid med kvalitetsystemer. Dette har vi ikke ved norske sykehus i dag – vi skraper kun i overflaten.

En havarikommisjon er ikke til skade, men synes å være mer utløst av markeringsbehov enn løsningsorientering. Vi trenger et fungerende meldingssystem mest. Da får vi informasjon som kan brukes til å bedre pasientsikkerheten.

Folkeaksjonen for lokalsykehusene vokser i styrke

mandag, august 9th, 2010

Lokalsykehusene lever, leve lokalsykehusene, leve de som jobber for saken. Folkebevelsen trenger penger – det er bare å sende se link:  Folkeaksjonen for lokalsykehusene .

Denne aksjonen viser sterkt personlig engasjement, anvendelse av press på politikere utenom valg og partier. Mye av aksjonen er praktisk rettet, partipolitikken dempes, det dreier seg om nærmiljøet til den enkelte.  Aksjonen har greidd å etablere seg og blitt å regne med. Ministeren er blitt skvetten.

Lærdal Ungdomsråd ber om avklaringer og får svar. Sogn Avis har pga. dette en artikkel om Lærdal Sjukehus: Det blir indremedisinsk tilbud og …. Ja hva sier egentlig ministeren? 1. oktober skal det legges frem en plan, det snakkes om politiske signaler som bør være tatt, Helse Vest er med ….. de har hatt signal-mottageren på.

Løsere kan det vel egentlig ikke bli! Folkebevegelsen er sikkert ekstra påpasselig når sjarmen skrus på, men dette er ikke avklart. Vi hører alle hva politikerne sier og vi ser hva de gjør.

Metoden vi bruker for utvikling av helsevesenet vises fram i sin elendighet: Mangel på hensyn til pasienter og brukere, planløshet, sentralisering, utrygghet for pasienter, tilfeldigheter, kortsiktighet, politisk spill, konsekvensfrykt. Har ledelsen i helseforetakene forresten sagt ett ord?

Meningsforskjellene er store – vi må holde saken i gang til stor grad av enighet er oppnådd.

Penger er sendt.

Omkamp om helseorganisering

torsdag, juli 29th, 2010

SV antyder omkamp om organiseringen av helsevesenet. Helseforetakene skal bort.

Det som må bort er kortsiktig politisk tenking om helsevesenet. Vi må få bort politikernes spill, vi må redusere politikernes administrative innflytelse på driften av sykehusene. Helseministeren er i dag i praksis generaldirektør for sykehusene, og blander seg inn i alt over hodet på de som er satt til å lede driften, nemlig helseforetakenes ledelse. Politikerne bør tvinges til å gå den tunge veien via lover, forskrifter, budsjett.

Norsk helsevesen har mange utfordringer. Begynn med å kjøre hardt på budsjettdisiplin, lederansvar, oppfylling av plikter gitt i lover, få organisering til å fungere ut fra det systemet som er vedtatt. Hvis dette ikke er mulig, så får politikerne justere kursen – via lover, forskrifter, budsjett.

Hvorfor skal man hele tiden omorganisere? Det umuliggjør oppfølging av budsjett og ansvar, forstyrrer de ansatte og pasientene i stor grad, og reduserer utviklingstakten i adminstrative forhold betydelig.

Et forslag til politikerne: Gi samhandlingsreformen reelt innhold – det vil alle sette pris på.

Gode data om helse – bedre helse

torsdag, juli 29th, 2010

Det er ønskelig å forbedre helsesituasjonen i Norge – vi har for mange syke, tallene øker, det foregår utvikling som vi ikke vet nok om. Helsebudsjettet er også stramt.

Det antas at situasjonen kan bedres dersom vi får bedre innsikt i sykdomsbildet, kvaliteten på behandling og faktorer som spiller inn. Vi skal drive forebyggende helsearbeid og ønsker å gi best mulig behandling med godt  resultat og der feilbehandling og tilbakefall minimaliseres. Vi skal være innovative ved å introdusere nye metoder.

For å få dette til må vi ha informasjon om tilstand og utvikling: både historiske data, ferske data som er lette å bruke. Vi har slike data i helseregistre av mange slag. Mest kjent er kanskje Kreftregisteret, men vi har ni sentrale registre. Lokale registre finnes også, men nytten er begrenset til lokale forhold – helheten sees ikke. Vi har også nasjonale data om feilbehandling i NPE via erstatningssaker.

Nå ønskes en utvikling – Helseregisterloven ønskes endret – se rapport “Gode helseregistre – bedre helse” fra Folkehelseinstituttet. Man ser for seg et nasjonalt Helseregisterprosjekt for samordning og modernisering. Våre data er nå mangelfulle, lite brukervennlige samt at vi holder på å sakke akterut i forhold til registrering, bruk og teknologi.

Vi bør utvilsomt ha data som er landsdekkende, koblingsbare internasjonalt, geografiske, etniske, kjønn, sykdomsklassifisering, behandling, resultat, langtidsvirkning, kvalitet. Faktorer som livsstil, aldring, kjemikaliebruk, elektromagnetisk stråling, ernæring etc. omtales stadig, men vi har lite data.

Et eksempel som har fått oppmerksomhet i USA er å henta data om din sykdom i et register og få kontakt med andre som har lignende sykdom. Dette er kontroversielt, men  kan utvilsomt være nyttig for noen.

Det er åpenbart at data må registreres for den enkelte da det er nødvendig i behandlingssammenheng. Dette må skje uten samtykke. Uttrekk fra pasientjournaler må videre kunne overføres til databaser og danne grunnlag for helseregistre. Mekanismer for personvern må kunne løses som en del av dette.

Men så bryter debatten løs, og hovedtemaene blir samtykke for registrering, personvern og datasikkerhet – det hele ser ut til å stoppe der. Politikken overtar og fagfolkene fortviler.

Vi trenger åpenbart gode nasjonale registre med moderne teknologi, men vi må ta oss tid til å skape konsensus og unngå å skape fronter.

Hva med bred informasjon til publikum, meningsmålinger, undersøkelser – saklig informasjon rydder veien, men tar noe tid. Vi bør koste på oss det. Fremtiden er hel-elektronisk – det blir svært lett å gjøre dette – la oss etablere gode prinsipper nå.

Sykehuskvalitet

torsdag, juli 15th, 2010

Pasienter bør oppleve sykehus som fullt ut trygt. Det bør foretas kontinuerlige målinger av tillit slik at tiltak kan settes inn i tide.

Vi har nå stadige meldinger om feil behandling, rutinesvikt ved innkalling, lovbrudd, NPEs tall viser økende tendens.

Dette er ikke akseptabelt, og viser at standarden ikke er satt, administrasjonen er svak, tilsynet er svakt, oppfølgingen er svak.

Administrasjonen av sykehusene fra toppen er politisk, kortsiktig og alltid svak.

Et bedre styringsregime må bygges opp, driften må profesjonaliseres, forretningsmodeller i forhold til budsjett må gjennomgås. Det må skapes ro slik at de ansatte får tillit til å gjøre det de skal.

Svekket tillit må bygges opp. Hvem bør lede denne jobben?

Det er vanskelig å tro at en politiker kan gjøre dette – det kreves mer fagkunnskap, stabilitet og langsiktighet enn det noen politiker fra noe parti kan gi. En politiker må alltid ta mange hensyn – dette fremmer ikke god drift og langsiktighet.

Samhandlingsreformen – skal det bli noe av den?

torsdag, juni 24th, 2010

Sitat fra Helse- og Omsorgsdepartementets nettside:

Regjeringen etablerte i år en tilskuddsordning der kommuner kunne søke støtte til utbygging av lokalmedisinske sentre og samarbeid om helse- og omsorgstjenester.

Regjeringen har satt av totalt 73 millioner kroner til samhandlingsprosjekter landet rundt. 66,7 millioner kroner blir fordelt nå. Resten blir fordelt senere i år.

111 prosjekter fra nord til sør får nå støtte. Over 300 kommuner er involvert – også på tvers av fylkesgrenser.

Tilskuddsordningen har vakt stort engasjement, og det har kommet inn mange søknader.

– Dette viser med all tydelighet at interessen for samhandlingsreformen er stor, og at mange ser at den både er nødvendig og riktig, sier Strøm-Erichsen og Navarsete.
Samhandlingsreformen skal bidra til at helsevesenet kan møte den store og gledelige økningen i levetiden i Norge. Med en langt eldre befolkning vil helsevesenet vårt settes på helt nye prøver.

– Vi kan sikre et godt helsevesen for alle om vi skaper et helsevesen som forebygger sykdom, oppdager sykdom og dermed bidrar til at færre må legges inn på sykehus. Disse midlene er starten på denne satsingen. De skal forsterkes år for år og underbygges av juridiske og organisatoriske endringer for forbedringer av helsevesenet, sier helse- og omsorgsministeren og kommunal- og regionalministeren.

Strøm-Erichsen og Navarsete slår fast at samhandlingsreformen både er en tillitserklæring og en utfordring til kommune-Norge.

Det ble laget en melding som inneholder mange gode tanker. Mange mener at meldingen egentlig er en snikprivatisering av helsevesenet i Norge. Fastlegene spiller en sentral rolle i det som var tenkt som en ny ordning. Det snakkes nå om lokalmedisinske sentra, lokalsykehusstrukturen er under debatt, kommunenes rolle og del av finansieringen, prioriteringsdebatt er i gang. Det er kontrovers rundt meldingen, og det mangler mye konkretisering!

Så bevilger man kr. 73 mill til uspesifiserte tiltak – uten fast mandat – nærmest “utred et eller annet som dere tenker på”. Bergen kommune får kritikk for at de ikke har søkt om midler fra denne potten da de ikke har konkrete prosjekter å bruke dem på. Skal noen samle opp disse trådene – det kan komme mye positivt opp her – eller  skal man bare trø vannet og se hva som skjer?

Pasientenes ve og vel er høyst usikker idet som nå foregår: Hvorfor skal det ikke konkretiseres i form av nasjonale modeller som alle er med på? Er Helseforetakene og deres ledelse involvert? Hvem har styringen?

Samhandlingsreformen er jo vedtatt: Skal Stortinget gi den noe konkret innhold eller skal prosjektene som nå dras i gang levere innholdet? Dette er underlig.